الجمهورية التونسية - وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا
REPUBLIC OF TUNISIA - Ministry of Higher Education Scientific Research and Technology.
REPUBLIQUE TUNISIENNE - Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de la Technologie
Français عربي English

BP 37, LE BELVEDERE 1002 TUNIS    TEL: (216) 71 874 700   FAX: (216) 71 872 729
E-mail: enit@enit.rnu.tn